MTC Samsung Donkey

Cliente: MTC - Samsung

Agencia: BBDO

Cdp: Bazelevs

Regista: Iaroslav Chevazhevskii

DOP: Mikhail Khasaya