MTC – Zombie

Cliente: MTC

Agencia: BBDO

Cdp: Bazelevs

Regista: Yaroslav Chevazhevsky

DOP: Mikhail Khasaya